System Ewidencji Majątku Firmy - Logo

System Ewidencji Majątku Firmy

ico-cars

System itus MF jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji środków trwałych i innych elementów majątku przedsiębiorstw (umożliwiając między innymi prowadzenie odrębnej ewidencji bilansowej i podatkowej).

System itusMF (Majątek Firmy) umożliwia pełną kontrolę majątku przedsiębiorstwa uwzględniając najbardziej skomplikowane algorytmy rozliczeń kosztowych (bilansowych i podatkowych) zależnych od bogatej listy rodzajów ewidencji, możliwość stosowania w określonym zakresie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (tzw. MSR-ów).

ico-computers

System MF tworzą następujące moduły i obszary funkcjonalne:

Moduł główny
Inwentaryzacja
Zmiany seryjne
Moduł konfiguracyjny

 

System itusMF jest składnikiem i jest zintegrowany z systemem itusAWEK w zakresie wspólnych słowników oraz modułów dodatkowych – FK Łącz oraz MF Skaner.

Moduł systemu FK Łącz

Moduł umożliwia naliczanie i przekazywanie danych Systemu MF (obroty, amortyzacje) do systemu Finansowo-Księgowego (FK). W przypadku współpracy z zewnętrznymi systemami FK – można w tym module utworzyć np. plik w określonym formacie danych.

ico-code

MF Skaner
Możliwość automatycznej inwentaryzacji w sieci rozległej składników sprzętu komputerowego do poziomu komponentów składających się na poszczególne stanowiska komputerowe (pamięć, dyski, karty, płyty główne, urządzenia peryferyjne). Moduł jest zintegrowany z modułem Inwentaryzacja MF.

W systemie uwzględniono następujące rodzaje ewidencji elementów majątku i środków trwałych:

 • środki umarzane liniowo wg stopy procentowej zgodnej z tabelą GUS lub indywidualnej,
 • środki umarzane wg stopy procentowej liniowej, ale powiększonej współczynnikiem zwiększenia,
 • środki umarzane:
  • degresywnie,
  • umarzanie bilansowe,
  • wg ilości miesięcy amortyzowania,
  • wg rzeczywistego zużycia i zadeklarowanego planu,
  • wg wartości rezydualnej,
 • środki ewidencjonowane 100 % w koszty,
 • środki ewidencjonowane ilościowo i wartościowo,
 • środki ewidencjonowane ilościowo.

System itus MF operuje elastycznymi pojęciami:
ico-userUżytkownika majątku firmy

 • oddzielenie użytkownika inwentaryzacyjnego od użytkownika kosztowego,
 • definiowanie przez klienta w systemie pojęcia użytkownika inwentaryzacyjnego, które może składać się z kartotek: jednostek organizacyjnych, pracowników lub pokoi.

ico-cartKarty inwentarzowej

 • prowadzenie ewidencji w oparciu o unikalny numer inwentarzowy, nadawany w momencie wprowadzania środka do systemu oraz pojęcie nakładu,
 • możliwość grupowania kart inwentarzowych w dwa odrębne typy tzw. „nadkart”, tj. zespoły komponentów lub komplety (dodatkowa funkcjonalność, poza standardem); rozwiązanie to może służyć do prowadzenia np. szczegółowej ewidencji sprzętu oraz jego części składowych uwzględniającej z jednej strony ujęcie wartościowe sprzętu, a z drugiej obrót ilościowy dotyczący części składowych ewidencjonowanych pozabilansowo.

System umożliwia zmianę wartości rezydualnej środka – realizowaną poprzez aktualizację karty inwentarzowej (zmiana normy tzw. obrót na karcie).

System pozwala na przeprowadzenie zmian seryjnych jak przeklasyfikowanie, przeszacowanie (funkcje dodatkowe systemu).

Moduł główny - ewidencja środków trwałych i niskocennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych

Ewidencja środków trwałych i niskocennych składników majątku, wartości niematerialnych i prawnych.

Moduł służy do ewidencji i rozliczenia wprowadzonych danych. W module istnieje możliwość związania z kartą inwentarzową i obrotem szeregu danych, takich jak rodzaj środka, jego źródło finansowania czy opis słowny w karcie inwentarzowej. Moduł umożliwia zarówno wprowadzanie wymaganych danych, jak również informacji pomocniczych ułatwiających późniejszą ewidencję np.: grupa GUS, grupa branżowa, użytkownik, konta kosztowe, symbol asortymentu.
Zastosowano szereg zestawień stanowych i obrotowych w układach syntetycznych i analitycznych, w tym amortyzacji bilansowej i podatkowej, np.:

 • umorzenie miesięczne oraz wartość środków trwałych wg grup GUS
 • przegląd i wydruk dokumentów obrotowych i kart inwentarzowych,
 • przegląd historii przesunięć,
 • zestawienie różnic pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową.

System itus MF ma możliwość wprowadzenia dokumentów obrotowych o specyficznym sposobie rozliczenia:

 • aktualizacja wyceny
 • odłączenie części składowej w wartości netto.

System posiada czytelny sposób prezentacji naliczeń na zadany okres, zarówno dla wartości wykonanych, jak i prognozowanych w postaci tabeli amortyzacyjnej.

Inwentaryzacja majątku firmy

ico-checklistModuł Inwentaryzacji umożliwia przeprowadzenie inwentaryzacji pełnej lub ciągłej zarówno dla środków trwałych jak i dla niskocennych składników majątku zgodnie z określonymi zasadami, a w tym:

 • wydruk arkuszy spisu z natury na podstawie zdefiniowanych przez użytkownika grupowań (opcja dodatkowa, nieobowiązkowa do przeprowadzania inwentaryzacji),
 • wprowadzenie danych z arkuszy spisowych,
 • automatyczne wygenerowanie różnic na podstawie porównania stanu w ewidencji majątku z danymi zaewidencjonowanymi z arkuszy,
 • możliwość współpracy przy inwentaryzacji sprzętu komputerowego z modułem MF Skaner pozwalającym zdalnie odczytywać składniki zestawów komputerowych,
 • możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi, w tym z kolektorami danych (wymagane dodatkowe uzgodnienia).

Zmiany seryjne elementów majątku firmy np. seryjne zmiany użytkowników, seryjne zmiany rodzajów kosztów

Ze względu na szerokie potrzeby grup użytkowników, którzy z systemu korzystają w procesach reorganizacji przedsiębiorstwa lub zmian bieżących obejmujących znaczną ilość środków trwałych istnieje dedykowana dla nich możliwość szybkiego seryjnego wprowadzenia zmian zwana przeklasyfikowaniem. Przeklasyfikowanie ma na celu ułatwienie automatycznego zapisania do ewidencji składników majątku różnych zmian, które w normalnym trybie wymagałyby ręcznego wprowadzenia wielu stosownych dokumentów. Jeżeli zmiany mają dotyczyć wielu pozycji to wprowadzenie ich może być bardzo pracochłonne. Wykorzystanie funkcji pozwala w szybki sposób wprowadzić zmiany dla grupy składników spełniającej określone kryteria wyboru takie jak:

 • zmiana miejsca użytkowania,
 • zmiana grupy GUS,
 • zmiana symboliki danych kosztowych,
 • zmiana numerów inwentarzowych.
 • Dodatkowo moduł posiada funkcjonalność przeszacowania, która jest dostosowana do określonych wymagań prawnych.
 • Cechy elementów majątku firmy

Pojęcie cechy majątku firmy
Ze względu na szerokie potrzeby grup użytkowników, którzy z systemu korzystają nie tylko w zakresie ewidencji księgowej, istnieje dedykowana dla nich możliwość opisu elementów majątku (kart inwentarzowych) poprzez zdefiniowane przez użytkownika dodatkowych kategorii opisów środków trwałych i nadanie właściwych z punktu widzenia późniejszych zastosowań wartości tym kategoriom, które zwane są w systemie cechami. Możliwość taka może służyć np. do opisu samochodów, zbiorników, maszyn lub bardzo szczegółowego opisu zestawów komputerowych oraz do przeszukiwań po tych zadeklarowanych wartościach.

Możliwości modułu:

 • można zdefiniować dowolną ilość słowników cech oraz nadać im wartości,
 • można pamiętać historię cech,
 • każdej karcie/numerowi inwentarzowemu użytkownik może przyporządkować tyle opisów lub wartości cech ile cech zostało przyporządkowanych do grupy danego numeru inwentarzowego. Opisy te mogą być wykorzystane np. przy przeprowadzaniu inwentaryzacji,
 • możliwość współpracy z Modułem MF Skaner pozwalającym odczytywać zdalnie składniki sprzętu komputerowego.