System Finansowo – Księgowy - Logo

System Finansowo – Księgowy

System itusFK jest narzędziem wspomagającym zarządzanie firmą w części finansowo-księgowej. Pozwala na usprawnienie procedur i efektywniejsze zarządzanie w firmach różnych branż i skali prowadzonej działalności.
itus-ePity
System itusFK obsługuje firmy wielodziałowe i wielobranżowe, jak również mniejsze przedsiębiorstwa o jednolitym profilu działania. Skalowalność systemu i elastyczna polityka licencjonowania pozwala dopasować zakres funkcjonalny systemu do potrzeb firmy.

Śledzenie wielkości obrotu (a także wszystkich transakcji w module Rozrachunki) można uzyskiwać nie tylko dla pojęć określonych w koncie, lecz także dla wszystkich dodatkowych parametrów charakteryzujących obrót, które zostaną zewidencjonowane w systemie np. elementy opisu obrotu, rodzaj dokumentu.

System FK tworzy sześć podstawowych modułów:

Księga główna
Rozrachunki
Rejestry podatkowe
Sprawozdawczość wraz z elementami planowania i budżetowania
Moduł wymiany danych
Moduł konfiguracyjny

ico-dataSzeroki zakres konfigurowania systemu pozwala na elastyczną definicję zakresu funkcjonalnego poszczególnych modułów w momencie ich inicjalnego wdrożenia do eksploatacji, jak w czasie późniejszego użytkowania. W efekcie zapewnione jest łatwe dostosowanie Systemu FK do potrzeb przedsiębiorstwa na każdym etapie jego rozwoju.

System FK jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania Przedsiębiorstwem Awek SQL. Warstwa bazy danych systemu oparta została na nowoczesnej, relacyjnej bazie danych Oracle. W zależności od skali danych na których operuje przedsiębiorstwo możliwe jest użycie zarówno bezpłatnych edycji bazy danych (Oracle Express Edition) jak edycji płatnych (Oracle Standard Edition, Oracle Enterprise Edition).

Księga główna

ico-wnma
Charakterystyczne cechy modułu:

 • elastyczne definiowanie przez użytkownika roku i miesięcy obrachunkowych (do 23 miesięcy księgowych oraz miesiące dodatkowe -bilansowe, miesiące nie muszą być zgodne z rokiem i miesiącami kalendarzowymi),
 • proste, nieskomplikowane tworzenie, rozszerzanie i modyfikowanie planu kont wg żądanej przez użytkownika struktury:
  • zespoły kont, rozbudowa syntetyki, obraz konta, definicje grup analitycznych, słowniki do analityki kont,
  • możliwość definiowania typu kont wg wymaganych kryteriów – pozabilansowych i bilansowych, w tym rozrachunkowych
 • dekretacja danych do ksiąg na podstawie dokumentów źródłowych,
 • możliwość dekretacji w więcej niż jednym miesiącu obrachunkowym,
 • definiowanie automatycznych przeksięgowań, również w trakcie dekretacji, np.:
  • naliczanie różnic kursowych przy rozliczaniu pozycji walutowych,
  • automatyczne księgowania równoległe między zespołami „4″ i „5″,
 • możliwość automatycznego rozliczenia kont np. na koniec miesiąca na podstawie zdefiniowanej przez użytkownika tablicy dekretów np.:
  • rozliczenia projektów (zleceń) przy współudziale dodatkowo zdefiniowanej lub wyliczonej tablicy wskaźników,
  • liczenie comiesięcznego wyniku finansowego brutto wraz z automatycznym „zamknięciem” na koniec roku kont dochodowych i kosztowych,
 • możliwość tworzenia dzienników w oparciu o polecenia księgowania,
 • możliwość tworzenia raportów kasowych bezpośrednio na bazie wprowadzonych pozycji przez operatora do systemu FK (z pominięciem systemu Kasa),
 • definitywne zamknięcie miesiąca i roku obrachunkowego,
 • tworzenie niezbędnych zestawień wymaganych przez Ustawę o Rachunkowości oraz szereg innych zestawień za dowolny okres w ujęciu analitycznym i syntetycznym,
 • przeglądanie, eksportowanie do pliku i drukowanie dziennika i innych zestawień z poprzedniego punktu,
 • automatyczne rozliczenie pozycji rozrachunkowych, dla pozycji walutowych naliczenie różnicy kursowej z możliwością automatycznego naliczania różnic kursowych przy zapłatach częściowych, naliczanie statystycznych różnic kursowych.

Rozrachunki

ico-calendar

Moduł Rozrachunki posiada następującą funkcjonalność:

 • tworzenie zestawień analitycznych i syntetycznych śledzących salda i obroty kontrahenta na dowolny dzień księgowy w tym wykaz stanu rozrachunków:
  • księgowy – wg dnia ewidencji dokumentu w systemie FK,
  • handlowy – wg daty wystawienia dokumentu,
  • inne – wg dodatkowo zaewidencjonowanych wartości, które nie znajdują się w koncie księgowym (np. umowa, oddział);
 • zestawienia uwzględniają:
  • okresy obrachunkowe,
  • naliczone odsetki, terminy płatności,
  • kontrahentów powiązanych kapitałowo lub tzw. unijnych,
 • wystawianie dokumentów księgowych różnego typu (również walutowych):
  • noty odsetkowe (złotówkowe i walutowe; zwykłe, hipotetyczne i od daty),
  • wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z nadpłat, potwierdzenia salda,
  • wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty z nadpłat, potwierdzenia salda,
 • współpraca z modułem Przelewy w zakresie ich wystawiania
 • dodatkowe funkcje:
  • możliwość zmiany terminu płatności bez modyfikacji dokumentu źródłowego,
  • definiowanie tzw. zestawu kontrahentów do tworzenia zestawień,
  • definiowanie przedziałów dni do naliczania odsetek.

Rejestry podatkowe

ico-lookraportModuł Rejestry Podatkowe umożliwia:

 • definiowanie tabeli typów rejestrów podatkowych (wspólnej z Modułami Handlowymi),
 • tworzenie rejestrów zgodnych z Ustawą o podatku VAT w tym wydruk VAT UE oraz informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych dostawach / nabyciach towarów,
 • tworzenie miesięcznych zestawień podatkowych z podziałem na obroty:
  • zapłacone w danym miesiącu,
  • zapłacone częściowo,
  • do zapłaty w przyszłym okresie.

Sprawozdawczość wraz z elementami planowania i budżetowania

Moduł umożliwia:

 • definiowanie i naliczanie w zakresie dwóch odrębnych pojęć – zestawień typu sprawozdania oraz planów (budżetów). Funkcjonalność druga udostępniana jest poza standardem.
 • W celu uzyskania prawidłowych naliczeń użytkownik może zdefiniować algorytmy naliczeń wykorzystując dostarczone przez producenta funkcje naliczające dane w określonym zakresie na bazie z danych systemu Finansowo-Księgowego w oparciu o bardzo łatwą składnię (przykład algorytmu JEŚLI(WN(‘100*’)>0; WN(‘100*’) ; 0), a także dla rozwiązań niestandardowych do naliczeń wprowadzonych zewnętrznie.
 • Wyniki naliczeń dla utworzonych sprawozdań eksportowane są do plików Excel.
 • Uprawniony użytkownik ma możliwość założyć samodzielnie plany /budżety wg swoich potrzeb. Naliczenia mogą odbywać się wg ustalonego cyklu np. miesięcznie, kwartalnie, dziennie dopóki nie zamkniemy danego planu.
 • Możliwa jest ewidencja budżetów w trzy poziomowej hierarchii budżetów zbiorczych, syntetycznych i analitycznych, gdzie za pomocą odpowiednich uprawnień poszczególne osoby mają dostęp do właściwej dla nich informacji.

Moduł wymiany danych

ico-cloudW module wymiany danych przy systemie FK można dokonać zapisów automatycznych poleceń księgowania do Księgi Głównej na bazie zdefiniowanych dekretów oraz powiązań z wszystkich systemów.

Dodatkowo w module istnieją możliwości:

 • eksportu danych z systemu FK do systemu Płace (np. zaewidencjonowanych wstępnie w FK kosztów za rozmowy telefoniczne do rozliczenia w systemie Płace),
 • możliwość rozszerzenia integracji Systemu FK z innymi aplikacjami np. firm zewnętrznych, systemów wykonanych w starszych technologiach,
 • możliwość wczytania dowolnego dokumentu księgowego ze zbioru tekstowego o określonej strukturze danych,
 • możliwość współpracy systemu z zbiorami dostarczonymi przez banki np. typu CardPoint (ewidencja zapłat kartami płatniczymi) – funkcjonalność poza standardem.

Moduł Konfiguracyjny systemu FK

W module konfiguracyjnym systemu FK można skonfigurować różnorodne parametry systemu między innymi:

 • definicja wersji planu kont,
 • zdefiniowanie miesięcy i lat obrachunkowych,
 • definiowanie grup poleceń księgowania,
 • zdefiniowanie listy dowodów i ich rodzajów,
 • zdefiniowanie tabel odsetkowych,
 • zdefiniowanie dekretów do automatycznych księgowań,
 • zdefiniowanie kalendarzy.