System Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Logo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie. System jest w pełni zgodny z polskimi przepisami rachunkowymi, skarbowymi, prawa pracy, wymaganiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych.

ItusHR

Funkcjonalność systemu obejmuje zarówno klasyczne zagadnienia kadrowo-płacowe jak i obszary miękkiego HR. System zapewnia

 • prowadzenie kompletnej ewidencji kadrowo-płacowej,
 • rozliczenie finansowe pracownika
 • wystawienie niezbędnych dokumentów
 • zaawansowane raportowanie.

Skalowalność systemu pozwala na stosowanie systemu zarówno przez małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa.

ico-hr2System itus HR tworzą moduły podstawowe:

Kadry
Płace
Zlecenia
Ewidencja czasu pracy – praca w oddziałach
Moduł konfiguracyjny

Zalety systemu

Nowoczesna technologia

System itus HR został wykonany w nowoczesnej technologii, pracuje na jednej z najlepszych na świecie baz danych amerykańskiej firmy Oracle. W zależności od skali przedsiębiorstwa możliwe jest użycie zarówno bezpłatnych jak płatnych wydań bazy danych. W zależności od obszarów funkcjonalnych system oferowany jest zarówno w architekturze klient-serwer jak i trójwarstwowej.

Rozwiązanie na miarę i kieszeń firmy

Architektura systemu i jego modularność zapewnia dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa zarówno w perspektywie funkcjonalnej jak i finansowej.
W każdym momencie, zgodnie z potrzebami firmy, można uzupełniać system o nowe, potrzebne moduły bez szkody dla bieżącej eksploatacji systemu.

Niezawodność i skalowalność

Zastosowana technologia w systemie itus HR zarówno w warstwie aplikacji i bazy danych jest gwarancją wysokiej odporności systemu na awarie infrastruktury sprzętowej i sieciowej. System w sposób efektywny może przetwarzać bardzo duże ilości danych co w perspektywie zagadnień kadrowo-płacowych wiąże się
z możliwością efektywnej obsługi nawet dziesiątek tysięcy zatrudnionych.

Elastyczność w działaniu

Zakres konfigurowania systemu itus HR pozwala na modyfikacje poszczególnych modułów w celu dostosowania ich do potrzeb Klienta zarówno w momencie startu aplikacji jak i w trakcie działania systemu.

Komfort użytkowania

Wygodę użytkowania zapewnia jednolity interfejs dla całego systemu itus HR, jak i innych aplikacji firmy Awek. System zapewnia możliwość filtrowania danych w zależności od potrzeb i upodobań użytkownika a jednokrotne wprowadzanie danych pozwala na wyeliminowanie żmudnego wielokrotnego powtarzania takich czynności w systemie.

Zwiększenie efektywności codziennej pracy

Zastosowana technologia i skrócenie czasu wykonywania operacji pozwala na usprawnienie procedur kadrowo płacowych. Połączenie szybkich procedur z wielostronnym raportowaniem gwarantuje wyższą wydajność pracy.

Szeroka gama zestawień i raportów

System itus HR to łatwość uzyskiwania wszelkich informacji dzięki rozbudowanej funkcji zestawień. To również dostęp do informacji poprzez tworzenie raportów według różnych kryteriów. Możliwość dowolnego filtrowania i sortowania danych rozszerza zakres przeprowadzanych analiz.

Wsparcie zarządzania

Szybki dostęp do informacji, efektywne przeszukiwania oraz łatwość tworzenia zestawień i raportów zapewnia użytkownikom potrzebne informacje do zarządzania przedsiębiorstwem. System itus HR stanowi silne zaplecze dla zarządzania zasobami ludzkimi.

Dostępność systemu informatycznego firmy

System itus HR jest rozwiązaniem działającym autonomicznie. Istnieje jednak możliwość wykonania pełnej integracji z innymi aplikacjami firmy Awek jak np. itus FK (finanse księgowość), itus PW (przelewy) itus PIT Online, ale także do systemów innych producentów jak np. Płatnik, e-Deklaracje.

Zabezpieczenie dostępu do informacji

Zarządzanie dostępem użytkowników do danych opiera się na zaawansowanym systemie przydzielanych uprawnień, który pozwala na szybki i kontrolowany dostęp do informacji. W zależności od grup uprawnień następuje personalizacja dostępu do danych.

ico-hr

Kadry

Niektóre cechy modułu:

 • możliwość odwzorowania hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i przedstawienie jej w sposób graficzny oraz przyporządkowanie zatrudnionych do właściwej jednostki organizacyjnej,
 • ewidencja wszystkich podmiotów gospodarczych związanych z obsługą kadrowo-płacową np. banki, urzędy skarbowe, ZUS,
 • ewidencja podstawowych danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy takich jak: nazwisko i imiona, NIP, PESEL, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, adres z podziałem na stały, tymczasowy, korespondencyjny, numer dowodu tożsamości lub innego dokumentu,
 • ewidencja dodatkowych informacji o pracownikach takich jak: uprawnienia, wykształcenie, przebyte szkolenia, znajomość języków, przynależność do związków zawodowych,
 • ewidencja historii zatrudnienia: rejestracja zmian przynależności organizacyjnej pracownika, stanowiska pracy, zmiany warunków pracy i płacy, oraz kolejnych umów,
 • możliwość ewidencjonowania zatrudnienia w poprzednich zakładach pracy pod kątem prawa do urlopu, emerytury, nagrody jubileuszowej,
 • ewidencja danych: ubezpieczeniowych (ZUS), o stopniu niepełnosprawności, okresie jej orzeczenia, o prawie do świadczeń emerytalnych i rentowych,
 • rejestracja innych danych pracownika jak konta bankowe (dowolna ilość kont), dane podatkowe (przysługujące koszty, ulgi, przynależność do US),
 • ewidencja danych osobowych dzieci pracowników i innych członków rodziny,
 • automatyczne naliczanie przysługującej w danej chwili ilości dni i godzin urlopu wypoczynkowego na podstawie wprowadzonych danych o wykształceniu, poprzednich miejscach i wymiarze pracy oraz zaległych i wykorzystanych urlopach,
 • ewidencja i kontrola, zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy i Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych wszystkich rodzajów absencji,
 • możliwość dostępu do wybranych obszarów informacyjnych poprzez strony www
 • ewidencja i kontrola ważności:
 • uprawnień
 • badań lekarskich
 • odbytych szkoleń i innych charakterystycznych dla danej firmy informacji,
 • wyposażenia (możliwość połączenia z systemem majątek firmy w celu uwzględnienia amortyzacji wyposażenia pracownika),
 • pełne rozliczenie czasu pracy zatrudnionego uwzględniające:
 • ewidencję czasu pracy z podziałem na różne rodzaje form czasu pracy w ramach obowiązującego regulaminu, indywidualnych kalendarzy czasu pracy definiowanych przez użytkownika w powiązaniu z ewidencją wykonywanych zadań, czynności lub miejsca ich wykonywania, uwzględniając systemy 8 godzinnego lub równoważnego czasu pracy,
 • możliwość ewidencji czasu pracy w systemach zewnętrznych oraz import danych z tych systemów (funkcjonalność dodatkowa),
 • możliwość współpracy z modułem Delegacje wspomagającym ewidencję i rozliczanie wyjazdów służbowych
 • możliwość bieżącego (na dany dzień) szacowania kosztów i czasu pracy z podziałem na zlecenia
 • możliwość elastycznego ustalania harmonogramów czasu pracy w powiązaniu ze zleceniem lub inną ważną informacją mogącą wpływać np. na agregację czasu pracy,
 • ewidencja pracy w nadgodzinach, w warunkach szkodliwych, w godzinach nocnych lub innych wymagających szczególnego ewidencjonowania,
 • kartoteka czasu pracy z możliwością dodatkowego wyszczególnienia wskazanych godzin pracy
 • ewidencja informacji o niepełnosprawności i obsługa zakładów pracy chronionej m.in. w zakresie przesyłania informacji zgłoszeniowych o stopniu niepełnosprawności,
 • generowanie podstawowych dokumentów takich jak umowa o pracę (w zależności od formy zatrudnienia), zmiana umowy o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu
 • zestawienia wspomagające kontrolę dat kończących termin ważności np. badań lub uprawnień zatrudnionego, angażu, szkoleń itd. z możliwością opracowania automatycznych mechanizmów przypominających – przypomnienie w systemie, SMS, poczta elektroniczna (dodatkowa funkcjonalność),
 • możliwość ewidencji kandydatów do pracy,
 • współpraca z systemem Płatnik w zakresie przesyłania dokumentów zgłoszeniowych.

ico-zus

Płace

ico-paylistNiektóre cechy modułu:

 • automatyczne rozliczanie zwolnień lekarskich oraz ich korekt (z poprzednich miesięcy) z uwzględnieniem wymogów programu Płatnik,
 • ewidencja i naliczanie wynagrodzeń oraz potrąceń z podziałem na składniki i okresy wypłat różnych form zatrudnienia (miesięcznie, godzinowo, akordowo, wskaźnikowo płatnych), zgodnie z Kodeksem Pracy i Ustawą o Ubezpieczeniach Społecznych i Zdrowotnych – z podziałem na miesiąc księgowy, podatkowy i ZUS,
 • możliwość naliczania dowolnej ilości list płac (np. premii, nagród itd.) w dowolnym czasie (z ograniczeniem na jedną listę podstawową rozliczającą wynagrodzenie zasadnicze i absencje),
 • możliwość naliczania płac pod kątem rozliczania projektów unijnych,
 • możliwość zastosowania i wyboru wielu algorytmów naliczeń różnych składników takich jak ekwiwalenty, nagroda jubileuszowa, średnie urlopowe oraz różnego rodzaju dodatki np. stażowy, nocny, funkcyjny, szkodliwe, premie itp. Z dostępnej bazy formuł lub dostosowane ich do wewnętrznego regulaminu zakładowego,
 • ewidencja innych przychodów opodatkowanych i nieopodatkowanych wraz z możliwością tworzenia dla nich listy wypłat,
 • wydruki list płac wraz z odcinkami dla pracownika w formacie A4, A3 i wydruku kopertowego,
 • wydruk opisu do rozliczanej absencji chorobowej (podstawy z miesięcy branych do naliczeń),
 • możliwość wydruku raportu RMUA za wskazany okres,
 • wydruk dokumentów PIT dla zakładu (PIT 4R,) lub indywidualnych dla wskazanej grupy osób (PIT 11),
 • wydruki wspomagające analizę kosztów w przedsiębiorstwie w oparciu o strukturę hierarchiczną firmy oraz wspomagające podstawowe raporty dla GUS i ZUS,
 • możliwość prowadzenia automatycznych wyliczeń stażu pracy i przerw w zatrudnieniu do emerytury, urlopu i innych celów,
 • współpraca z SOD-link łącznikiem do obsługi dofinansowań PFRON
 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie informacji zapisanych w aplikacjach Płace, Kadry i Zlecenia do programu Płatnik do miesiąca bieżącego i jeśli wystąpiły korekty absencji do miesięcy korygowanych.

Zlecenia

ico-signNiektóre cechy modułu:

 • pełna ewidencja zleceniobiorców i ich zleceń z podziałem na prace zlecone, dzieła, autorskie i prace w organach (np. rady nadzorcze),
 • naliczanie wynagrodzenia za wybrane zlecenia (cykliczne lub jednostkowe) z uwzględnieniem składek ZUS i podatku,
 • możliwość naliczania wynagrodzeń pod kątem rozliczania projektów unijnych,
 • prowadzenie kart zarobkowych zleceniobiorców z podziałem na typ zlecenia oraz okres wypłat miesięcznych,
 • wydruki umów i rachunków oraz list płac,
 • generowanie informacji do właściwych urzędów skarbowych (np. PIT),
 • generowanie informacji do systemu Płatnik (dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe),
 • wydruki zestawień w różnych układach i przekrojach.

Ewidencja czasu pracy – praca w oddziałach

ico-worktimeEwidencja czasu pracy może być prowadzona prócz bezpośrednich zapisów w module kadrowym w dodatkowych modułach (rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm o strukturze rozproszonej o dużych wymaganiach dotyczących ewidencji czasu pracy dla potrzeb rozliczeniowych):

 • działającym w oparciu o arkusze Excel’a na własnej bazie danych,
 • internetowym działającym zdalnie na bazie danych kadrowo-płacowej z zastosowaniem urządzeń mobilnych np. telefony komórkowe, palmtopy,
 • z wykorzystaniem systemów rejestracji czasu pracy -rozwiązania indywidualne lub współpraca z systemem bibi.net firmy Micromade,
 • jako integralny moduł systemu z ograniczonym dostępem dla operatora do danych pracowników.
 • Informacje z modułów są automatycznie wciągane do danych kadrowych – ewidencji czasu pracy i stanowią podstawę dalszego rozliczenia pracownika.