Jednolity Plik Kontrolny

W 2016 roku rozpoczął się proces zmian w zakresie kontroli skarbowej przedsiębiorstw posługujących się komputerowymi systemami finansowo-księgowymi. Tak zwane e-kontrole polegają na analizie z danych księgowych przekazanych przez kontrolowane podmioty, w formie elektronicznej, w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego.

JPK ułatwia fiskusowi przeprowadzenie kontroli skarbowej i weryfikację przesłanych danych, co znacząco przyspiesza przeprowadzenie kontroli, i zmniejsza ich uciążliwość oraz obniża koszty procedur.

Od kiedy zacznie obowiązywać e-kontrola

ico-jpk

Podstawą prowadzenia e-kontroli jest art. 286 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej, który stanowi, że kontrolerzy są uprawnieni do żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej.
E-kontrola obejmuje:

 1. okresowe przekazywanie bez wezwania organów podatkowych danych z ewidencji VAT za pomocą metod komunikacji elektronicznej – podst. prawna Art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej

  „Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a żądanie przekazania ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a żądanie przekazania ksiąg podatkowych prowadzonych przy użyciu programów komputerowych § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.”

 2. przekazywanie na żądanie organów podatkowych:
  1. w zależności od metody prowadzenia ksiąg: ksiąg obrachunkowych lub podatkowa księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów
  2. ewidencji VAT
  3. dowodów księgowych (faktur VAT)
  4. wybranych dokumentów magazynowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na nośnikach danych. – podst. prawna Art. 193a § 1

   „W przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w § 2, wskazując rodzaj ksiąg podatkowych oraz okres, którego dotyczą.”

Dla przekazywania bez wezwania organu podatkowego informacji z ewidencji VAT ustawodawca przewidział terminy wprowadzenia obowiązku:

 • 1 lipca 2016 r. – duże przedsiębiorstwa,
 • 1 stycznia 2017 r – małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorstwa.

Dla przekazywania na żądanie organu podatkowego danych ustawodawca przewidział terminy wprowadzenia obowiązku:

 • 1 lipca 2016 r. – duże przedsiębiorstwa,
 • 1 lipca 2018 r – małe i średnie przedsiębiorstwa.

Konsekwencje zmian

Konsekwencją wprowadzenia wymogu przekazywania danych księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego jest konieczność dostosowania do tego systemów finansowo-księgowych, systemów ewidencji sprzedaży/faktur oraz magazynowych.

Firma Awek zaktualizowała własne oprogramowanie dostępne w ofercie zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów i podstawami prawnymi Ordynacji podatkowej i umożliwia tworzenie pliku:

 1. księgi obrachunkowych (KR)
 2. ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (VAT)
 3. faktury VAT
 4. magazyn.

Dostosowanie do wymogów obejmuje cały zakres struktur wymaganych dla Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Pliki JPK Księgi Rachunkowe oraz VAT mogą w całości powstawać w oparciu o ewidencję w systemie Itus FK.
Podstawą do utworzenia plików JPK Faktury VAT oraz Magazyn są dane z systemu handlowego Itus LG . W przypadku rozproszonych punktów ewidencji sprzedaży i dokumentów magazynowych firma Awek może zintegrować dane i utworzyć wymagany wspólny plik JPK.

Dotychczasowi Klienci firmy Awek mogą skorzystać z aktualizacji w zakresie dostosowywania wymogów JPK do stosowanego oprogramowania.

Nowi Klienci, którzy zakupią oprogramowanie Itus otrzymają systemy wraz ze zintegrowanym modułem pozwalającym na wygenerowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.