Systemy telemedyczne

Wymiana informacji w telemedycynie pełni istotną rolę dla procesów diagnostyki, leczenia, profilaktyki, badań czy konsultacji medycznych i wykorzystuje nowoczesne technologie telekomunikacyjne i informatyczne. Rozowojowi usług telemedycznych sprzyja proces starzenia się społeczeństwa, rosnąca świadomość o zdrowym stylu życia a także postęp techniki i popularność technologii cyfrowych czy urządzeń mobilnych.
itus-ePity
Telemedycyna to nowa forma świadczenia usług medycznych, która umożliwia dostęp do świadczeń medycznych i opieki zdrowotnej na odległość mając na celu poprawę zdrowia pacjenta.

Korzyści rozwoju telemedycyny

ico-telemedicine
Komisji Europejskiej w dokumencie – Plan działania w dziedzinie e-zdrowia na lata 2012-2020 – Innowacyjna opieka zdrowotna w XXI wieku – planuje wspieranie działań w dziedzinie e-zdrowia przewidując rozwój systemów organizacji ochrony zdrowia, poprawę jakości opieki zdrowotnej, prowadzenie badań naukowych czy upowszechnienie nowych technik opieki lekarskiej na odległość.

E-zdrowie może przynieść korzyści obywatelom, pacjentom, pracownikom medycznym i pracownikom sektora opieki, ale także instytucjom zdrowotnym i władzom publicznym. Rozwiązania z zakresu e-zdrowia, o ile są efektywnie stosowane, zapewniają bardziej spersonalizowane, zorientowane na pacjenta podejście do opieki zdrowotnej. Umożliwia to lepsze dostosowanie do potrzeb, większą efektywność i wydajność oraz pomaga zmniejszyć liczbę błędów, jak też ograniczyć długość hospitalizacji. Takie podejście sprzyja integracji społeczno-gospodarczej i równości, podniesieniu jakości życia i wzmocnieniu pozycji pacjenta dzięki większej przejrzystości, dostępowi do usług i informacji oraz wykorzystaniu mediów społecznościowych w sektorze zdrowia.

Wdrażane systemy telemedyczne w Polsce skupiają się na konsultacjach medycznych przez Internet i metodach przesyłania danych przez sieć wewnętrzną lub zewnętrzną. Wyzwaniem dla systemów telemedycznych staje się przesyłanie sygnałów EKG przez telefon, przesyłanie zdjęć rentgenowskich, przesyłanie zdjęć USG czy innych parametrów.

Ogromnym ułatwieniem dla placówek medycznych staje się system wspomagający organizację i obieg dokumentów czy organizacja baz danych medycznych, system kontroli dostępu do banków informacji medycznych. Takie systemy znacząco optymalizują pracę placówek co daje wymierne korzyści finansowe.

Zadowolony pacjent i lekarz

ico-doctor
Monitorowanie parametrów zdrowotnych pacjentów jest często podstawowym założeniem dla systemów telemedycznych przeznaczonych dla osób, których dotyka astma, choroby układu krążenia czy cukrzyca. Leczenie osób przewlekle chorych, diagnozowanie, konsultacje, obserwacje czy ratownictwo to tylko kilka przykładów zastosowań telemedycyny. Korzyści ze stosowania systemów telemedycznych dla osób z przewlekłymi schorzeniami płyną zarówno dla lekarzy jak i pacjentów. Lekarze monitorują na bieżąco stan zdrowia swoich pacjentów niezależnie od miejsca a pacjenci zyskują terminowe usługi lepszej jakości wraz z wygodą użytkowania.

Korzyści wynikające ze stosowania systemów telemedycznych są ogromne:

 • zwiększenie dostępności usług
 • zniesienie barier geograficznych
 • redukcja tradycyjnych kontaktów z placówką służby zdrowia
 • zmniejszenie liczby hospitalizacji i porad dla osób przewlekle chorych
 • wzrost komfortu pracy lekarzy
 • szybki dostęp do dokumentacji medycznej
 • wzrost poczucia bezpieczeństwa pacjentów.

Systemy telemedyczne Awek

Znaczna cześć projektów telemedycznych to rozwiązania powtarzalne jednak coraz częściej są to systemy dedykowane wymagające indywidualnego podejścia do wszystkich etapów projektowania zaczynając od analiz poprzez proces projektowania systemu, zagadnienia integracji, wdrożenia czy ostatecznie serwisu.

ico-portalPlatforma systemowa Itus Portal, wykorzystując technologie „webowe” zorientowane na strony WWW i systemy komunikacji mobilnej jako platformę do budowy specjalistycznych systemów telemedycznych. Platforma systemowa jest środowiskiem typu „framework” zaprojektowaną i opracowaną przez Awek do realizacji projektów IT wymagających integracji portalu informacyjnego przedsiębiorstwa (EIP – Enterprise Information Portal) z aplikacjami w formie portletów realizujących praktycznie dowolną funkcjonalność w ramach portalu. Korzyści wynikające z zastosowania platformy w telemedycynie to krótki czas realizacji projektu, elastyczność i skalowalność aplikacji a także bezproblemowe rozszerzanie funkcjonalności.

Realizując systemy telemedyczne wykorzystujemy odpowiednie środowiska programistyczne, nowe technologie i istniejące komponenty IT dostosowując je dla potrzeb nowych projektów w znaczący sposób obniżając koszty wytworzenia specjalistycznego oprogramowania. Warstwowa i modularna budowa systemów telemedycznych rozdzielająca warstwę klienta, prezentacji, przetwarzania i przechowywania danych zwiększa możliwości rozwoju systemów z zachowaniem pełnej poufności danych medycznych i kontroli dostępu.

Platforma systemowa Itus Portal umożliwia ewidencję informacji o zdarzeniach właściwych dla różnych dziedzin np.: czasu zdarzenia, wartości parametrów, pomiarów, dat. Gromadzone cyklicznie dane są przetwarzane przez system i w zależności od wyników system podejmuje odpowiednie działania. Platforma umożliwia analizę porównawczą zdefiniowanego harmonogramu zdarzeń np.: co? kiedy? w jakiej wartości? miało się zdarzyć, automatycznie porównując informację wynikające z rzeczywistych zdarzeń. Plany i rzeczywiste zdarzenia mogą być analizowane zarówno przez zaawansowane algorytmy automatyczne jak i lekarzy pod których zdalnym monitoringiem znajduje się pacjent. W zależności od potrzeb pacjent jest informowany o sytuacji terapeutycznej technikami komunikacji elektronicznej lub wzywany do pojawienia się na wizycie u lekarza, której termin można ustalić bezpośrednio w systemie.ico-portal02

Projektujemy systemy telemedyczne dostosowane do wyspecjalizowanych założeń i potrzeb.

Wspieramy proces projektowania o szczegółowe analizy na etapie projektu. Przygotowujemy analizy dla zaawansowanych projektów telemedycznych obejmujące:

 • integrację urządzeń diagnostycznych i pomiarowych z systemem.
 • otoczenie prawne
 • procesy terapeutyczne
 • zasady organizacji

Zastosowane rozwiązania i metody pozwalają skutecznie wykorzystywać nasze systemy w procesach leczenia i opieki zdrowotnej.

Przykładem może być zrealizowany system monitoringu osób chorych na cukrzycę Monitoruj Cukrzycęwww.monitorujcukrzyce.pl. W ramach portalu pacjent korzysta z indywidualnego planu dnia zdefiniowanego w ramach konta w systemie. Osoby chore mogą prowadzić i konsultować z lekarzem własny dzienniczek samokontroli w aplikacji mobilnej a w nim monitorować poziom cukru we krwi, kontrolować posiłki i wartości wymienników węglowodanowych i białkowo-tłuszczowych, dawkować insulinę, monitorować ciśnienie krwi inne parametry, a także korzystać z szerokiego wyboru predefiniowanych diet.

Ofertę specjalistycznych systemów telemedycznych kierujemy do:

 • Firm medycznych
 • Placówek medycznych
 • Specjalistycznych placówek medycznych
 • Szpitali
 • Ośrodków naukowych związanych z medycyną
 • Lekarzy z prywatną praktyką
 • Lekarzy rodzinnych
 • Lekarzy gabinetów  (medycyna rodzinna, medycyna pracy, medycyna sportowa, kardiologia)
 • Firm ubezpieczeniowych
 • Ośrodków sportowych
 • Ośrodków walki z otyłością
 • Sanatoriów

Korzyści dla lekarzy/placówek medycznych:

 • Efektywniejsze wykorzystanie swojego czasu dla pacjentów, którzy potrzebują osobistego kontaktu
 • Zadowolenie pacjenta, który czuje się bezpieczny i pod stałą kontrolą
 • Dostęp do najnowszej technologii medycznej
 • Optymalizacja kosztów opieki zdrowotnej

Korzyści dla pacjentów:

 • Poprawa poczucia bezpieczeństwa i stan zadowolenia pacjenta
 • Możliwość wykonywania badań 24h / dobę
 • Stały dostęp pacjenta do swoich badań i opinii lekarzy
 • Zapewnia mobilność – przekaz danych medycznych w dowolnym czasie i miejscu
 • Dwukierunkowa stała komunikacja z placówkami opieki zdrowotnej
 • Istotne zmniejszenie kosztów opieki medycznej
 • Łatwiejszy i szybszy dostęp do opieki lekarskiej